Algemene voorwaarden

A. Aankopen Vrij Werk

I. Algemene Voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijk persoon door wie het kunstwerk wordt gekocht welke is onderworpen aan deze algemene voorwaarden.
1.2 Kunstwerk: Vrij Werk zoals afgebeeld op het internet of is bezichtigd door de opdrachtgever.
1.3 Kunstenaar: Irma van Zijl, gevestigd te De Paal 14, Unit 1.01, Almere (bezoekadres) en postadres: Oldewierde 152, 1353 HR Almere ingeschreven, mede onder de naam Open Cirkel Atelier, in het handelsregister van KvK te Almere onder nummer : 87028212
1.4 Aankoopbedrag: Prijs zoals is afgesproken en vastgelegd in de koopovereenkomst tussen opdrachtgever en kunstenaar.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van de opdrachtgever en/of de kunstenaar.

3. De overeenkomst
3.1 Tussen de opdrachtgever en de kunstenaar wordt een koopovereenkomst afgesloten met een specificatie van het te kopen kunstwerk.
3.2 De opdrachtgever heeft rekening gehouden bij het sluiten van de koopovereenkomst dat de kunstwerken zoals afgebeeld op het internet, kleine kleurverschillen en geringe maatverschillen kunnen hebben vergeleken met gekochte kunstwerk.

II. Betaling

4. Prijsopgaven
4.1 Alle door de kunstenaar gehanteerde prijzen in het atelier of andere verkooplocaties en op de website www.irmavanzijl.nl  luidden in euro’s en zijn inclusief 9% BTW. Andere diensten en producten kunnen afwijken en vrij van BTW of 21% BTW bevatten.

5. Betaling
5.1 Betaling kan contant, als dat afgesproken is. Er is geen creditcard gebruik mogelijk.
5.2 Betaling kan per bank. Het volledige aankoopbedrag zal vóór overdracht van het kunstwerk op het rekeningnummer die de kunstenaar in de koopovereenkomst heeft vermeld, gestort moeten zijn.
5.3 Bij het in gebreke blijven door de opdrachtgever van volledige betaling van het aankoopbedrag is de kunstenaar gerechtigd de koopovereenkomst te beëindigen.
5.4 Tenzij anders is overeengekomen, is betaling in termijnen niet toegestaan.
5.5 Het kunstwerk is pas in eigendom overgedragen aan de opdrachtgever zodra het totaal verschuldigde aankoopbedrag is betaald aan de kunstenaar.
5.6 Bij niet of gedeeltelijke betaling van het aankoopbedrag blijft het kunstwerk in eigendom van de kunstenaar.

6. Aansprakelijkheid na levering
6.1 De kunstenaar is niet aansprakelijk voor geleden schade veroorzaakt na overdracht aan opdrachtgever of aan iemand die door de opdrachtgever is aangewezen voor de overdracht , tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de kunstenaar.

III. Diversen

7. Risico en risico-overgang
7.1 Het risico van beschadiging, het tenietgaan en/of diefstal van het kunstwerk rust op de kunstenaar. Dit risico gaat over op de opdrachtgever op het moment dat het kunstwerk is afgegeven aan de opdrachtgever of iemand die door de opdrachtgever is aangewezen voor de overdracht van het kunstwerk.

8. Rechtsvorderingen
8.1 De opdrachtgever kan er geen beroep meer op doen dat het kunstwerk niet voldoet aan hetgeen hij op grond de koopovereenkomst had mogen verwachten, als hij de kunstenaar daarvan niet binnen bekwame tijd nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven.
8.2 Tenzij anders overeengekomen, vervallen alle aanspraken en verweren jegens de kunstenaar door verloop van 30 (dertig) dagen na het moment van de overdracht.

9. Auteursrecht
9.1 De opdrachtgever is gehouden de regelgeving bepaald in de Auteurswet. In de hoofdregel betekent dit dat er niets zonder toestemming van de kunstenaar verveelvoudigd of openbaar gemaakt mag worden.

10. Overmacht
10.1 Als de kunstenaar niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming
van zijn verplichtingen (overmacht), is de kunstenaar niet aansprakelijk en wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
10.2 Onder overmacht wordt mede verstaan eventuele ziekte van de kunstenaar, alsmede vertragingen bij toeleveranciers en/of vertraging als gevolg van eventuele ongeschiktheid van het materiaal.
10.3 Als de overmachtstoestand 90 (negentig) dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, voor zover de overmachtstoestand dit rechtvaardigt.

11. Overlijden kunstenaar
11.1 Elke overeenkomst eindigt van rechtswege door het overlijden van de kunstenaar. De opdrachtgever is gehouden om aan de erfgenamen van de kunstenaar met betrekking tot in de koopovereenkomst vermelde kunstwerk af te nemen en te betalen. De opdrachtgever zal het volledige aankoopbedrag uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na het overlijden van de kunstenaar aan de erfgenamen betalen.
11.2 Als de kunstenaar geen erfgenamen heeft of als de opdrachtgever er niet in slaagt de erfgenamen te achterhalen na een redelijke poging daartoe te hebben gedaan, is de koopovereenkomst beëindigd en is de opdrachtgever tot niets meer verplicht.

12. Faillissement en surséance van betaling
12.1 Elk der partijen is bevoegd de overeenkomst per direct te ontbinden in geval van faillissement of surséance van betaling van de wederpartij, onverminderd een eventueel recht op schadevergoeding.

13. Wijziging van omstandigheden
13.1 Als zich zodanige omstandigheden voordoen dat van de kunstenaar redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de overeenkomst uitvoert, is de kunstenaar bevoegd de overeenkomst te beëindigen.

B. Workshops

I. Algemene Voorwaarden

1.Irma van Zijl en Open Cirkel Atelier staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het dossiernummer : 87028212. 
1.1 Opdrachtgever : degene die opdracht heeft verstrekt of een reservering heeft gedaan tot het organiseren van een workshop en /of arrangement.

2. Toepasselijkheid.
2.1 Door het deelnemen aan een workshop van Irma van Zijl, aanvaardt de opdrachtgever de toepassing van deze algemene voorwaarden.
2.2 Deelname aan een workshop is vrijwillig en geschiedt op eigen risico.

3. Totstandkoming en inhoud overeenkomst.
3.1 Op het moment dat de opdrachtgever mondeling, telefonisch of schriftelijk en/per mail een aanbod van Irma van Zijl aanvaardt, komt een overeenkomst tot stand. De opdrachtgever ontvangt van Irma van Zijl een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst per post of per mail.
3.2 De opdrachtgever die de overeenkomst aangaat is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

4. Aansprakelijkheid.
4.1 Irma van Zijl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de opdrachtgever, zoals gezondheid of conditie, kleding, overschatting van de eigen vermogens, het negeren van aanwijzingen, niet handelen volgens instructies, etc.
4.2 Voor schade aan goederen van opdrachtgever die ontstaan zijn tijdens of na een workshop.
4.3 Omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Irma van Zijl en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen die niet in redelijkheid aan Irma van Zijl kunnen worden toegerekend.
4.4 Opdrachtgever wordt aansprakelijk gesteld door Irma van Zijl voor vernielingen en / of beschadigingen die tijdens of na de workshop heeft plaatsgevonden op de desbetreffende locatie.

5. Locatie
5.1 De opdrachtgever accepteert de regelementen op locatie en zal zich hiernaar gedragen.
5.2 Indien zich een calamiteit voordoet, dient de opdrachtgever zich te houden aan de aanwijzingen van Irma van Zijl ter plekke.

6. Reserveringscondities
6.1 Reserveren van een workshop kan per e-mail. Opdrachtgever dient een aanbetaling te doen van met Irma van Zijl afgesproken bedrag per persoon of per groep als totaalbedrag.
6.2 Reservering c.q. aanmelden kan alleen door een rechtspersoon van 18 jaar of ouder.
6.3 Bij aanmelding door een vereniging, instelling of bedrijf dient een daarvoor bevoegd persoon zich akkoord verklaren met deze algemene voorwaarden van overeenkomst.

7. Betalingsvoorwaarden
7.1 Conform de verstrekte aanbieding en/of bevestiging van overeenkomst worden alle kosten in euro’s en inclusief BTW in rekening gebracht.
7.2 Uiterlijk 3(drie) werkdagen voor aanvang zal de volledige betaling voldaan moeten zijn, waarna de aanmelding pas definitief is. Bij maatschappelijk georiënteerde workshops werkt Irma met een strippenkaart of betalen per les tijdens de les.
7.3 Indien de opdrachtgever niet tijdig betaald heeft, is deze van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Irma van Zijl is in dit geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en volledige nakoming te vorderen. Irma van Zijl is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst gemaakte onkosten.
7.4 Alle redelijke kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de nalatige partij.

8. Annulering, wijziging
8.1 Indien door overmacht de uitvoering door Irma van Zijl niet kan plaatsvinden, zal Irma van Zijl de opdrachtgever hiervan onverwijld in kennis stellen.
8.2 In onderling overleg zal dan een nieuwe datum en/of termijn worden bepaald. De opdrachtgever is niet verplicht tot deelname aan deze volgende workshop en krijgt in dat geval zijn/haar aanbetaling contant terug.
8.3 Irma van Zijl behoudt zich het recht voor om het programma te wijzigen indien daartoe gegronde redenen bestaan en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet of niet volledig uitvoeren als gevolg van omstandigheden die buiten haar macht liggen.
8.4 Irma van Zijl behoudt het recht om de prijs aan te passen in geval van tussentijdse wijzigingen in de groepsgrootte of wijziging van workshop, activiteit, arrangement. Eventuele meerkosten die worden gemaakt tijdens de workshop door de opdrachtgever worden overlegd en doorberekend.
8.5 Annulering door de opdrachtgever dient schriftelijk en tijdig te geschieden. Bij annulering tot 5 werkdagen wordt 50% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht. Annulering binnen 5 werkdagen voor aanvangsdatum dient 100% van de overeengekomen prijs te worden betaald.

9. Werkmateriaal
9.1 Er wordt geen garantie verstrekt door Irma van Zijl op de zelfgemaakte werkstukken en gekochte materialen.
9.2 De getoonde voorbeelden zijn onder voorbehoud en hangt af van de beschikbaarheid van materialen c.q. producten.

C. Uitleen van kunstwerken.

I. Algemene Voorwaarden

1. Uitleen aan particulieren.
1.1 Een particulier heeft een kunstwerk in bruikleen, dit kan vergeleken worden met exposeren zonder betaling.
1.2 Een particulier zal bij interesse voor koop de koper in contact brengen met de kunstenaar. Er zijn geen financiële verplichtingen naar de particulier toe. Bij eventuele schade zal dit voor rekening van de particulier of diens verzekering zijn.

2. Uitleen aan een kunstuitleen.
2.1 De uitleen geschiedt onder voorwaarden die gezamenlijk zijn afgesproken.
De kunstwerken van de kunstenaar worden aangeboden aan de kunstuitleen met de bedoeling deze tentoon te stellen en voor de verkoop aan te bieden. De kunstenaar en de uitleen zullen samen de volgende voorwaarden op papier zetten:
*De vormgeving van de dienst.
*Op voorhand bespreken over hoe de betaling verloopt
*Bij verkoop bespreken welk percentage voor beide partijen.
*Inzichtelijk maken hoe het bedrijf verzekerd is.